STC News

4 กรกฎาคม 2009

กิจกรรม Siam Tech@day 2008/2009 4 กุมภาพันธ์ 2552

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 4:34 pm

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนการสอนในยุคโลกาภิวัฒน์ รวมถึงการปฏิรูปการศึกษา ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญยิ่ง ฉะนั้นการให้บริการทางวิชาการ การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร การพัฒนาด้านการศึกษา ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลภายนอกได้เข้าชมกิจกรรมการดำเนินการเรียนการสอน การเสวนาทางวิชาการ ผ่านทางวิทยากร ดารา นักแสดง เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามที่จะผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพชั้นสูง ทั้งในระดับปริญาตรี ปริญญาโท ทั้งในปัจจุบัน   และในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพในด้านการเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการสำหรับประชาชนทั่วไป    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจึงได้กำหนดจัดกิจกรรม Siam Tech@day 2008/2009  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Advertisements
TrackBack URI

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: