STC News

4 กรกฎาคม 2009

โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวหัวข้อเรื่อง “เครือข่ายเพื่อการพัฒนา และทางก้าวสู่อนาคตเยาวชนไทย” 26-27 พฤศจิกายน 2551

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 3:45 pm

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยกิจกรรมความร่วมมือมุ่งเน้นเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อการยอมรับและสร้างชื่อเสียง อีกทั้งยังมีการดำเนินกิจกรรมที่มีผลต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมภูริมาศ บิช แอนด์ สปา จ.ระยอง
งานอาจารย์แนะแนว

Advertisements
TrackBack URI

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: