STC News

9 กรกฎาคม 2009

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา พระราชทานและเทียนพรรษา ประจำปี 2552 3 กรกฎาคม 2552

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 10:22 am

สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ สภาวัฒนธรรมแขวงวัดท่าพระ สภาวัฒนธรรมแขวงวัดอรุณ ประชาคมเมือง เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกับ ชมรมคนรักบางกอกใหญ่ และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่  จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาพระราชทาน และเทียนพรรษาประจำปี 2552  เมื่อวันที่ 3  กรกฎาคม 2552   วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการฟื้นฟูและธำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมอันดีงามของประชาชนเขตบางกอกใหญ่

Advertisements
TrackBack URI

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: