STC News

9 กรกฎาคม 2009

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานงาน “อลังการพัตราภรณ์ไทยในแดนสยาม” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2552

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 9:47 am

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในงาน “อลังการพัตราภรณ์ไทยในแดนสยาม” ครั้งที่ 1   โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รายได้จากการจัดงานสมทบทุนโครงการ “ลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก” สภากาชาดไทยในพระอุปถัมภ์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม กองทัพเรือ

Advertisements
TrackBack URI

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: