STC News

19 พฤศจิกายน 2009

พิธีสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก 9 พย. 52

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 1:49 pm

สำนักสามัญศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  จัดพิธีสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ให้กับนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ หอประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Advertisements
TrackBack URI

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: