STC News

11 ธันวาคม 2009

โครงการอบรมความรู้ภาษาจีนพื้นฐานรุ่นที่ 1 6 ธค. 52

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 10:12 am

คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดโครงการอบรมความรู้ภาษาจีนพื้นฐานรุ่นที่ 1 ให้กับผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาจีนทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2552 ณ ห้องปฏิบัติการ 9202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.สมลักษณ์ สันติโรจนกุล เป็นวิทยากรในครั้งนี้

Advertisements

โครงการอบรมเทคนิคการซ่อมทีวีLCD 32นิ้ว พร้อมการแปลงบอร์ด 6 ธค. 2552

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 9:22 am

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับ สถาบัน PS อิเล็กทรอนิกส์ (ชมรมเพื่อนอิเล็กทรอนิกส์ 114)  จัดโครงการอบรมประจำปี 2552 เรื่อง เทคนิคการซ่อมทีวี LCD 32นิ้ว พร้อมการแปลงบอร์ด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2552  ในเวลา 09.00-17.00 น. ณ หอประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  การอบรมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวงการอิเล็กทรอนิกส์ครั้งยิ่งใหญ่ ในระบบการปฏิบัติงานจริง และการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา ให้มีจุดร่วมที่ลงตัวและพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจากทั่วประเทศกว่า 600 คน

8 ธันวาคม 2009

พิธีอาเศียรวาทราชสดุดีมหาราชา 3 ธค. 52

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 1:41 pm

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าร่วมพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีมหาราชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร ๗ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ยังได้จัดโครงการทำความดีถวายพ่อ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการธำรงรักษาประเพณี อันดีงามของพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาได้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักการเสียสละอันจะทำให้สังคมร่มเย็นเป็นสุข

2 ธันวาคม 2009

Apple Day @ STC 1 ธค. 52

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 8:24 am

ศูนย์นวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดงาน Apple Day @ STC  ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ Show Mobile App iTunesU การใช้ iTunes  วิธีการ Sync iPod touch  และพิธีมอบ iPod touch ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์-สื่อดิจิตอล พร้อมกับนักศึกษาที่ได้รับทุน iPod touch  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคาร 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

พิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรม 1 ธค. 52

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 8:14 am

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  จัดพิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาในสาขาการโรงแรม MOU ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามกับ โรงแรมตวันนา พร้อมกับโรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ กับโรงแรมตวันนา  โดยได้รับเกียรติจากคุณบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี  

ทั้งนี้ ยังได้มีการจัดสัมมนาทางการศึกษา “เส้นทางสู่อาชีพธุรกิจการโรงแรม”  โดย คุณกลินทร์  สุรวงศ์  บุนนาค กรรมการโรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ  , คุณสงกรานต์  อิสระ  เจ้าของโรงแรมศรีพันวา จ.ภูเก็ต  และหม่อมหลวงณัฐดิศ  ดิสกุล Director Tranquility bay เกาะช้าง จ.ตราด  ดำเนินรายการโดย นางสาวมารีนา  จงเลิศเจษฎาวงศ์  เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552  ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

1 ธันวาคม 2009

โครงการ SIAM ประสานชุมชนสีขาว 30 พย. 52

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 3:50 pm

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้ชื่อโครงการ SIAM ประสานชุมชนสีขาว  เพื่อเป็นการทำนุบำรุงอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้สะอาด บริสุทธิ์ ให้กับชาวชุมชนวัดดีดวด  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552  เวลา 08.00 – 15.00 น.  ณ วัดดีดวดและบริเวณชุมชนวัดดีดวด

บลอกที่ WordPress.com .