STC News

8 ธันวาคม 2009

พิธีอาเศียรวาทราชสดุดีมหาราชา 3 ธค. 52

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 1:41 pm

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าร่วมพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีมหาราชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร ๗ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ยังได้จัดโครงการทำความดีถวายพ่อ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการธำรงรักษาประเพณี อันดีงามของพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาได้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักการเสียสละอันจะทำให้สังคมร่มเย็นเป็นสุข

Advertisements
TrackBack URI

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: