STC News

14 มกราคม 2010

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ “STC GAME 2009” 15-25 ธันวาคม 2552

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 12:22 pm

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ “STC GAME 2009” ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความรักความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะและรู้จักการวางแผนร่วมกัน รวงถึงยังส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและสามารถดำเนินชีวิตในรั้วของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-25 ธันวาคม 2552 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และพิธีเปิด-ปิดกีฬา “STC GAME 2009” ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552

Advertisements
TrackBack URI

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: