STC News

4 สิงหาคม 2010

โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 29 กค. 53

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 9:11 am

คณาอาจารย์ และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยี จัดโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการศึกษาวิชาโรงต้นไฟฟ้า วิศวกรรมโรงต้นกำลังไฟฟ้า และระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้า

Advertisements
TrackBack URI

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: